Class Schedule  

Head Start, Pre-Kindergarten, Kindergarten, 1st Grade, 2nd Grade, and 3rd Grade Schedule:

4th and 5th Grade Schedule:

 7:45-7:50 A.M.—Homeroom

 8:00-9:00 A.M.

    8:50-9:40 A.M.—2nd Grade Special Areas

 9:00-10:00 A.M.

 10:00-11:00 A.M.

     10:00-!0:50 A.M.—Head Start, PSDD, & Pallone

                                   Lunch/Recess

     10:35-10:55 A.M.—Pre-Kindergarten Lunch

 11:00 A.M.-12:00 P.M.

     11:05-11:25 A.M.—1st Grade Lunch

     11:10 A.M.-12:00 P.M.—3rd Grade Special Areas

     11:50 A.M-12:05 P.M.—Kindergarten Recess

 12:00-1:00 P.M.

     12:00-12:20 P.M.—2nd Grade Lunch

     12:15-12:35 P.M.—Kindergarten Lunch

     12:15-12:45 P.M.—Pre-Kindergarten Recess

     12:35-1:00 P.M.—1st Grade Recess

     12:30-12:50 P.M.—3rd Grade Lunch

     12:50-1:30 P.M.—Kindergarten Special Areas

 1:00-2:00 P.M.

     1:15-1:40 P.M.—2nd Grade Recess

     1:35-2:25 P.M.—1st Grade Special Areas

 2:00-2:35 P.M.

     2:00-2:25 P.M.—3rd Grade Recess

 2:35 P.M.—Dismissal

 7:45-7:50 A.M.—Homeroom

 7:50-8:40 A.M.—5th Grade Special Areas

    7:50-8:50 A.M.—1st Block (4th Grade)

 8:45-9:45 A.M.—2nd Block (5th Grade)

    8:50-9:50 A.M.—2nd Block (4th Grade)

 9:45-10:45 A.M.—3rd Block (5th Grade)

    9:50-10:50 A.M.—4th Grade Special Areas

 10:45-11:45 A.M.—4th Block (5th Grade)

    10:55 A.M.-11:45 P.M.—4th Grade Recess/Lunch

 11:45 A.M.-12:35 P.M.5th Grade Lunch/Recess

    11:45 A.M.-12:40 P.M.—5th Block (4th Grade)

 12:35-1:30 P.M.—6th Block (5th Grade)

    12:40-1:35 P.M.—6th Block (4th Grade)

 1:30-2:30 P.M.—7th Block (5th Grade)

    1:35-2:30 P.M.—7th Block (4th Grade)

 2:35 P.M.—Dismissal

 

 

                                                                 Early Release Schedule

Schedule A

Schedule B

 Special Areas:  5th Grade 7:50 -8:40 A.M.

                          2nd Grade 8:50-9:40 A.M.

                          3rd Grade 9:50-10:40 A.M

                          Planning   11:40 A.M.

 Lunch:  Head Start, PSDD, Pallone—9:45 A.M.

              Pre-Kindergarten—9:55 A.M.

              Kindergarten—10:10 A.M.

              1st Grade—10:20 A.M.

              2nd Grade—10:30 A.M.

              4th Grade—10:45 A.M.

              3rd Grade—11:00 A.M.

              5th Grade—11:15 A.M.

 Announcements Begin:  12:30 P.M.

 Dismissal Begins:  12:35 P.M.

 Special Areas:  1st Grade 7:50 -8:40 A.M.

                          Kindergarten 8:50-9:40 A.M.

                          4th Grade 9:50-10:40 A.M

                          Planning   11:40 A.M.

 Lunch:  Head Start, PSDD, Pallone—9:45 A.M.

              Pre-Kindergarten—9:55 A.M.

              Kindergarten—10:10 A.M.

              1st Grade—10:20 A.M.

              2nd Grade—10:30 A.M.

              4th Grade—10:45 A.M.

              3rd Grade—11:00 A.M.

              5th Grade—11:15 A.M.

 Announcements Begin:  12:30 P.M.

 Dismissal Begins:  12:35 P.M.